Lütfen bekleyiniz...

Tapu ve Kadastro Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Tapu Harcı İndirimi Uzatıldı

Haber Tarihi: 01.11.2018

 

 

* Resmi Gazete’de yayımlanan “492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 287)” ile tapu harcı indirimi uzatıldı.

Yayınlanan Karar gereğince;

* Konut satışlarında KDV oranlarında yapılan yüzde 18’den 8’e indirim uygulaması 31/12/2018 tarihine kadar uzatıldı.

* Tapu harçlarının yüzde 4’den 3’e indirilmesi uygulaması 31/12/2018 tarihine kadar uzatıldı.

* Mezkûr Karar’a aşağıda yer verilmiştir;

492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNA BAĞLI (4) SAYILI TARİFENİN “I-TAPU İŞLEMLERİ” BAŞLIKLI BÖLÜMÜNÜN 20/A FIKRASI, 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN 28 İNCİ VE 29 UNCU MADDELERİ İLE 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN 12 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE KARAR VERİLMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 287)

Karar Sayısı: 287

Ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrası, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesi gereğince karar verilmiştir.

31 Ekim 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

31/10/2018 TARİHLİ VE 287 SAYILI

CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 30/4/2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5 inci Maddesinde yer alan “31/10/2018” ibaresi “31 /12/2018” şeklinde değiştirilmiştir,

MADDE 2- (1) 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 3 üncü Maddesinde yer alan “31/10/2018” ibaresi “31/12/2018” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- (1) 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, ekli (1) sayılı cetvelde yer alan malların teslimlerinde katma değer vergisi oranı %8 olarak belirlenmiştir.

(2) Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu Madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez.

MADDE 4- (1) 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere; 25/12/2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan malların katma değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmiştir.

(2) Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu Madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez.

MADDE 5- (1) 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı malların vergi oranları ekli (2) sayılı cetvelde yer aldığı şekilde belirlenmiştir.

MADDE 6- (1) 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan mallardan ekli (3) sayılı cetvelde yer alanların özel tüketim vergisi oranları %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

MADDE 7- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Eklerine ulaşmak için tıklayınız.